Vol 29, No 2 (2017)

Journal of Extension Education (Special Issue : Agricultural Communication)

Journal of Extension Education (Special Issue : Agricultural Communication)

Table of Contents

From the Editor's desk

D PUTHIRA PRATHAP

Research Article

Maneesha Bhuyan, Kuppusamy Ponnusamy
PDF
M Surudhi, M Asokhan, R Arunachalam
PDF
Santha Govind, Kavaskar Mani, Ajoickam Christina
PDF
Anupama Jena, Mahesh Chander
PDF
Parthasarathi Sundaram, A. Shaik Alauddin
PDF

Research Note

Manjuprakash Patil, H Philip, N Sriram
PDF
Vigil Anbiah, Ranganathan Vijayalakshmi
PDF
Sivaraj Paramasivam, H Philip
PDF